Dvipa

Die sieben Regionen der Erde Jambudvipa, Plakshadvipa, Shalmalidvipa, Kushadvipa, Krounchadvipa, Shakadvipa, Pushkaradvipa.

Die sieben Ozeane: Lavana, Ikshu, Sura, Ghrita, Dadhi, Sarpi und Jala.

Die Namen variieren, diese habe ich dem Linga Purana entnommen.