Kamalaksha, Vidyumali, Tarakaksha

Die Söhne Tarakas.