Kamalaksha, Vidyunmali, Tarakaksha

Die Söhne Tarakas.

Kamalaksha heißt in manchen Schriften Viryavana.