Manvantaravatara

Avatare Vishnus in den 14 Manvantaras.

Yajna, Vibhu, Satyasena, Hari, Vaikuntha, Ajita, Vamana, Sarvabhauma, Rishabha, Vishvaksena, Dharmasetu, Sudhama, Yogeshvara, Brihadbhanu.

Siehe auch Avatare Vishnus.

Die Mythen zu den Avataren und Erscheinungsformen Vishnus lesen sie auf www.hindumythen.de ‚Die Avatare Vishnus‘.