Sheshachalam

Sheshachalam ist Venkatachalam.

Tirupati, Venkatachalam, Sheshachalam sind derselbe Ort.
Venkateshvara, Balaji, Srinivasa sind Vishnu.