Tarakaksha, Kamalaksha, Vidynumali

Die Söhne Tarakas.

Kamalaksha heißt in manchen Schriften Viryavana.