Tarakaksha, Kamalaksha, Vidyumali

Die Söhne Tarakas.