Vidyumali, Tarakaksha, Kamalaksha

Die Söhne Tarakas.