Vidyunmali, Tarakaksha, Kamalaksha

Die Söhne Tarakas.

Kamalaksha heißt in manchen Schriften Viryavana.