Ashta Svayam Vyakta Kshetra

Acht (ashta) Orte (kshetra), an denen sich Vishnu aus sich selbst (svayam) manifestierte (vyakta).

Tamil Nadu – Srirangam, Srimushnam, Nanguneri.
Andhra Pradesh – Tirupati.
Rajasthan – Pushkar.
Uttarakhand – Badrinath.
Uttar Pradesh – Nimsar – der Naimisha Wald.
Nepal – Muktinath – Das Divya Desham Tirusalagrama.

Über Srirangam und Tirupati lesen Sie auf www.hindumythen.de ‚Die Avatare Vishnus‘.