Brihat Yoga Vasishtha

Die Langversion des Yoga Vasishthas.