Gita

Gita hei├čt Gesang.

Auf www.krishnadarshana.de lesen Sie Bhagavad Gita, Kapila Gita, Pandava Gita.

Auf www.shivadarshana.de lesen Sie Ribhu Gita, Ashtavakra Gita, Avadhuta Gita.