Kulashaila

Die Gruppe (Kula) der sieben Berge (Shaila) Mahendra, Malaya, Sahya, Shuktimana, Riksha, Vindhya, Paripatra in Bharatavarsha.