Laghu Yoga Vasishtha

Die Kurzversion des Yoga Vasishthas.