Parvani

Name des Reittiers Karttikeyas, ein Pfau (Mayura).