Pashupati

Shiva als Herr der Tiere.

Den Mythos dazu lesen Sie auf www.shivadarshana.de ‚Shiva‘ Shiva Mythos.