Prayagraj

Das ehemalige Allahabad – siehe Prayag.