Vahana

Reittier der Götter.
Brahma – Schwan Hamsa
Vishnu – Adler Garuda
Shiva – Bulle Nandi
Indra – Elefant Airavata
Yama – Büffel Paundraka
Karttikeya – Pfau Parvani
Ganesha – Ratte Mushika
Kama – Papagei
Agni – Bock
Sani – Krähe