Viryavana

Die Söhne Tarakas heißen Kamalaksha, Vidyunmali, Tarakaksha.

Kamalaksha heißt in manchen Schriften Viryavana.