Vrikshanatha

Shiva als Herr der Vegetation.

Den Mythos dazu lesen Sie auf www.shivadarshana.de ‚Shiva‘ Shiva Mythos.