Mahanirvani Ghat

Am Mahanirvani Ghat in Varanasi lebte Kapila und Buddha nahm hier ein Bad.