Mahashmashana

Der große (maha) Verbrennungsplatz (shmashana).

Siehe Varanasi