Malyavan, Pushpadanta, Supratika

Siehe Kathasaritsagara.