Pushpadanta, Malyavan, Supratika

Siehe Kathasaritsagara.