Supratika, Malyavan, Pushpadanta

Siehe Kathasaritsagara.